روز جهانی صنعت و معدن
روز جهانی صنعت و معدن

واحد نمونه برتر استانی در روز جهانی صنعت و معدن 1400

اقتدار ، استقلال و عزت هر سرزمینی مدیون مردان و زنان ثابت قدمی است که از سختی ها هراسی ندارند و تهدید ها را به فرصت تبدیل می کنند . در واقع اعتبار و رونق چرخ های صنعت و معدن با همت ، غیرت و تخصص به دست…

We are using cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our Privacy Policy.
Homeدسته بندی هاAccount
Search