روز جهانی ایمنی غذا
روز جهانی ایمنی غذا

کسب مقام واحد نمونه کشوری در روز جهانی ایمنی غذا در سال 1400

غذای ایمن عنصری کلیدی برای سلامتی است و برای ارتقای سلامت و رفاه مصرف کننده و پایان دادن به گرسنگی جز اهداف ضروری توسعه پایدار سازمان ملل است . غذای ایمن حاصل نقشی است که بشر از مزرعه تا سفره در بی خطر بودن و ماندن مواد غذایی…

We are using cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our Privacy Policy.
Homeدسته بندی هاAccount
Search